Arcydzieło „Obrona Sokratesa” cz. 2

Lecz na szczęście cały ten spór dla nas nie ma prawie żadnego znaczenia. Jedyną kwestią, posiadającą dla naszych celów znaczenie, jest ta: czy Platon przez swą „Obronę“ chciał scharakteryzować Sokratesa? Jeśli na to pytanie odpowiemy twierdząco, to dla osobistości Sokratesa posiadać będziemy świadectwo o wiele cenniejsze, niżby je mógł dać stenograficzny protokół sprawy „Meletos contra Socratem“. Bo Platon, jakeśmy rzekli, był nie tylko wybitnym artystą, lecz wprost mistrzem w charakterystyce. A jak podług Arystotelesa poezja jest filozoficzniejsza od historii, ponieważ ostatnia przedstawia rzeczy szczególne i przypadkowe, a pierwsza – ogólne i konieczne, za tym to, co wielki mistrz zmyśli jako rys znamienny, więcej świadczyć będzie o wewnętrznej istocie osobistości, aniżeli to, co taż osobistość sama kiedyś rzekła lub uczyniła rzeczywiście. Przeto i w tym nawet razie, gdybyśmy rzeczywiście wiedzieli, że ,,Obrona“ Xenofonta zawiera więcej rysów historycznych niż platońska, mielibyśmy jeszcze prawo uznawać ostatnią za najlepsze źródło do rozważania istoty Sokratesa. Któżby też, pragnąc uprzytomnić sobie rysy nieboszczyka, lichej fotografii przyznał pierwszeństwo przed portretem wielkiego mistrza i pod pozorem przekładania wierności naturalnej nad idealizowanie, zechciał zastąpić to, co ogólne i trwałe, rysami przypadkowymi i przemijającymi?