O dążeniu do prawdy

Taki jednolity światopogląd, jakiego w powyższym wymagamy, według tego, cośmy przed tym powiedzieli, składa się z pewnej sumy przekonań. Teraz jednak nasuwa się pytanie, czy…

Istota dobra w człowieku

To właśnie jest odpowiedź, którą teraz, po zbadaniu mniemań przeciwnych, dać musimy na powyższe pytanie, tj. na pytanie: czy człowiek, dla którego niema zła, jest…

Tłum i jednostka

Dwie wcześniej opisane zasady oceny pozostają, jak się zdaje, w jawnej sprzeczności z owymi, już pokrótce dotkniętymi, punktami widzenia, które zachowanie się jednostki względem ogółu…

Obowiązki i normy moralne

Ci, którzy za cnotę uważają przestrzeganie przykazań boskich, z natury rzeczy wyłączają się z naszego roztrząsania. Albowiem mniemanie, iż jakiekolwiek przykazania pochodzą od Boga, jest…